Informator Finansowy

Rodzaj umowy a możliwość wzięcia kredytu hipotecznego

Istnieją różne formy zatrudnienia – jedni z nas zatrudnieni są na umowę o pracę na czas nieokreślony, inni na umowę zlecenie czy umowę o dzieło, a jeszcze inni prowadzą własną działalność gospodarczą. Jak w poszczególnych przypadkach wyglądają formalności związane z kredytem hipotecznym?

 

Umowa na okres próbny

Kiedy rozpoczynamy pracę w nowym miejscu, przeważnie pierwszą umową jest umowa na okres próbny. Jeżeli wówczas planujemy pożyczkę pieniędzy od banku, nasze szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego są nikłe – żaden z banków nie przyzna bowiem kredytu na podstawie takiego dochodu. Umowa o pracę na okres próbny nie gwarantuje bowiem ciągłości zatrudnienia i dochodu. Wlicza się ona jednak do ogólnego stażu pracy.

 

Umowa o pracę na czas określony

Do wniosków kredytowych składanych przez osoby zatrudnione na czas określony banki podchodzą bardziej przychylnie, lecz nie traktują ich jednakowo. Zwracają one uwagę na okres, na jaki została zawarta umowa i na to, czy jest to pierwsza umowa z pracodawcą czy też kolejna. W tego typu sytuacjach może on nas poprosić o zaświadczenie od pracodawcy, w którym zawarta  byłaby informacja, że po wygaśnięciu obecnej umowy o pracę, następna zawarta będzie na warunkach nie gorszych niż obecna. Wtedy to bank nie będzie miał żadnych wątpliwości odnośnie stabilności naszych finansów. W przypadku niektórych banków wystarczająca jest deklaracja pracodawcy, że po wygaśnięciu aktualnej umowy, nie widzi on przeciwwskazań do kontynuowania współpracy z osobą, która ubiega się o kredyt. Bank poprosi nas również o zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu. Ważne będzie dla niego również ogólny staż pracy, a w niektórych sytuacjach staż pracy w obecnym miejscu zatrudnienia.

 

Pozostałe źródła dochodu

Gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też innych umów, które nie wymagają prowadzenia własnej działalności gospodarczej, także ubiegać możemy się o kredyt hipoteczny. Dla banku najważniejsze będą w tego typu sytuacji wysokość dochodów oraz okres zatrudnienia – najlepiej co najmniej 12 albo 24 miesiące. Oceni on naszą zdolność kredytową na podstawie kopii potwierdzonego przez urząd skarbowy ostatniego rocznego zeznania podatkowego, a także aktualnej umowy z której wynika kwota uzyskiwanych przez nas dochodów. Konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów uzależniona jest od wymagań danego banku.

Jeżeli nasz dochód uzyskujemy z emerytury czy renty, w przypadku gdy zostanie nam ona przyznana na stałe, bank zaakceptuje nasz dochód. Dokumentami potwierdzającymi go będą dla banku decyzja odnośnie przyznania renty na stałe i dokumenty, które określają jej aktualną wartość. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lecz uzyskują dochód z tytułu wynajmu nieruchomości, przeważnie potwierdzają swój dochód aktualnymi umowami najmu i przedstawiają roczną deklarację PIT za ostatni rok podatkowy.

 

Działalność gospodarcza

Gdy prowadzimy działalność gospodarczą, najważniejszą informację dla banku stanowić będzie okres prowadzenia firmy oraz to, w jaki sposób rozliczamy się z dochodów. Banki przeważnie wymagają, by działalność gospodarcza prowadzona była od co najmniej 24 miesięcy, aczkolwiek nie zawsze. W przypadku krótszego okresu przedstawić możemy dokumenty, które potwierdzałyby nasze poprzednie zatrudnienie. Gdy branża jest pokrewna do tej, w której działamy obecnie, mamy spore szanse na to, że bank zsumuje okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, z czasem prowadzenia przez nas działalności gospodarczej.

 

Gdy z urzędem skarbowym rozliczamy się na podstawie książki przychodów i rozchodów, w banku przeważnie przedstawić należy:

  • Kopie książki przychodów i rozchodów za miesiące bieżącego roku
  • Rozliczenie PIT za ubiegły rok potwierdzone przez Urząd Skarbowy, a w przypadku jego braku, zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku

 

Niezależnie od tego, jak rozliczamy się z Urzędem, potrzebne będą także:

  • Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do Urzędu Skarbowego oraz ZUSu
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, decyzję o nadaniu NIPu oraz REGON

 

Gdy rozliczamy się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie deklaracji podatkowej PIT za ostatni rok lub dwa lata podatkowe (ich złożenie musi być potwierdzone przez Urząd). Płatnicy VAT natomiast, potrzebować będą miesięcznej deklaracji podatkowej z bieżącego roku, a w niektórych przypadkach także zaświadczenia z Urzędu Skarbowego odnośnie wysokości osiągniętego przychodu w bieżącym roku podatkowym lub też kopię ewidencji przychodów w tym roku.